Impact Factor 2021: 3.041 (@Clarivate Analytics)
5-Year Impact Factor: 2.776 (@Clarivate Analytics)
Impact Factor Rank: 10/24, Q2 (Tropical Medicine)
  • Users Online: 142
  • Print this page
  • Email this page
This article has been cited by
1Generation of nine iPSC lines (HNMUi002-A, HNMUi003-A, HNMUi004-A, HNMUi005-A, HNMUi006-A, HNMUi007-A, HNMUi008-A, HNMUi009-A, HNMUi010-A) from three Chinese families with thalassemia
Ping Long,Zhen Wang,Huamei Yang,Zheng Liu,Bangyong Wu,Gaobu Zhong,Jingxi Chen,Chao Sun,Fei Wang,Yao Zhou,Fei Sun,Qi Li,Yanlin Ma
Stem Cell Research.2020;49()102014
[DOI]
2Prevalence and molecular spectrum of a- and -globin gene mutations in Hainan, China
Zhen Wang,Wenye Sun,Huaye Chen,Yongfang Zhang,Fei Wang,Hongjian Chen,Yao Zhou,Yanhua Huang,XiXi Zhou,Qi Li,Yanlin Ma
International Journal of Hematology.2021;114(3)307
[DOI]