Impact Factor 2021: 3.041 (@Clarivate Analytics)
5-Year Impact Factor: 2.776 (@Clarivate Analytics)
Impact Factor Rank: 10/24, Q2 (Tropical Medicine)
  • Users Online: 628
  • Print this page
  • Email this page

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Spectrum of thalassemia mutations in fetuses of Han and Li ethinicities in Hainan province, China

Liang Chao, Chen Xue-yin, Gao Xue, Chen Hong-jian, Jin Ying-xia, Zhou Yao, Li Ming-hong, Wang Wen-cong, Lu Wei-ying, Huang Yuan-hua, Wang Jun, Li Qi, Ma Yan-lin

Year : 2019| Volume: 12| Issue : 12 | Page no: 537-544

   This article has been cited by
 
1 Prevalence and molecular spectrum of a- and -globin gene mutations in Hainan, China
Zhen Wang,Wenye Sun,Huaye Chen,Yongfang Zhang,Fei Wang,Hongjian Chen,Yao Zhou,Yanhua Huang,XiXi Zhou,Qi Li,Yanlin Ma
International Journal of Hematology. 2021;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Generation of nine iPSC lines (HNMUi002-A, HNMUi003-A, HNMUi004-A, HNMUi005-A, HNMUi006-A, HNMUi007-A, HNMUi008-A, HNMUi009-A, HNMUi010-A) from three Chinese families with thalassemia
Ping Long,Zhen Wang,Huamei Yang,Zheng Liu,Bangyong Wu,Gaobu Zhong,Jingxi Chen,Chao Sun,Fei Wang,Yao Zhou,Fei Sun,Qi Li,Yanlin Ma
Stem Cell Research. 2020; : 102014
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article